RODO

Klauzula informacyjna

Nieustannie podnosimy standardy obsługi oraz bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzamy. Dlatego też, wykonując obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia (RODO) informujemy jak niżej:

 

Definicje

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MERKURY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok, Polska, NIP 5423228109.
 2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny.
 3. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe.
 4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Cel przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w jednym lub kilku spośród wymienionych celów:
1) wykonania/realizacji zawartej z Administratorem umowy (w szczególności umowy handlowej bądź o świadczenie usług) lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy;

2) wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;

3) w przypadku wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą, dane te będą przetwarzane w celu:

– przesyłania przez Administratora informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej,

– rejestracji w portalu B2B Administratora, za pomocą którego Administrator sprzedaje towary,

– obsługi zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://merkurysa.pl/,

– wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Administrator może przekazywać Użytkownikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres email lub numer telefonu komórkowego.

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na:

–  prowadzeniu badań statystycznych osób odwiedzających stronę internetową Administratora bądź nabywających towary od Administratora,

– dochodzeniu roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

– rozpatrywania reklamacji,

– archiwizacji.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane wykorzystywane w celu określonym w pkt II.1. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
 2. Dane zbierane w celu określonym w pkt II.2. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z odpowiednimi przepisami nakładającymi na Administratora obowiązek gromadzenia danych, np. przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określającej dane, które powinny zawierać wystawiane przez Administratora faktury VAT.
 3. Dane wykorzystywane w celu określonym w pkt II.3. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (na podstawie uprzedniej, dobrowolnej zgody);
 4. Dane zbierane w celu określonym w pkt II.4. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

 Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych przetwarzanych w celu określonym w pkt I.1. stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy oraz jej realizacji. Ewentualny brak danych uniemożliwi jej zawarcie. W przypadku danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt II.2. ich podanie jest obowiązkowe i każdorazowo wynika z odpowiedniego przepisu prawa. Podanie danych przetwarzanych w pozostałych celach jest dobrowolne.

 

Odbiorcy danych

  1. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane współpracującym z nim podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów określonych w punkcie II. Są nimi w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe, kurierskie, obsługi systemów informatycznych, płatnicze, księgowe, a także agencje marketingowe, którym Administrator może zlecić prowadzenie w swoim imieniu działań marketingowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora przy pomocy których realizowana jest umowa lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.
  2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, chyba że co innego wynika z charakterystyki konkretnego kontraktu.
  3. W przypadku przetwarzania danych podanych na stronie internetowej Administratora lub jego platformie sprzedażowej B2B, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właściwy poziom ochrony Pani/Pana danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA (PrivacyShield), ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Państwa prywatności.

 

Okres przechowywania danych

 1. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.1. są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych dotyczących umowy.
 2. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.2. są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 3. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.3. są przechowywane do momentu realizacji celu lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Paią/Pana zgody.
 4. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.4. są przechowywane do momentu realizacji celu, nie dłuższy niż 10 lat od zrealizowania celu, w którym dane zostały zebrane i są przetwarzane lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 

Źródło pochodzenia oraz zakres danych

Administrator uzyskuje przetwarzane dane (imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe nr NIP/REGON, a w stosownych przypadkach także nr PESEL) bezpośrednio od Pani/Pana lub w sposób pośredni, tj. od podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Pani/Pan działają bądź z publicznie dostępnych rejestrów. Podmiotami tymi pozostają Pani/Pana pracodawcy, osoby, których pozostaje Pani/Pan reprezentantami lub przedstawicielami oraz inne podmioty przekazujące Administratorowi Paani/Pana dane w ramach realizowanej współpracy.

 

Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia na zasadach określonych Rozporządzeniem:

 1. Prawo dostępu do danych.
 2. Prawo do sprostowania danych.
 3. Prawo do usunięcia danych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w pkt II.3.).
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w pkt II.4.).
 7. Prawo do przenoszenia danych
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Administratora mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem. Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: kontakt@merkurysa.pl lub drogą pocztową na podany adres siedziby Administratora.

Profilowanie osób

Dane nie zostaną użyte do profilowania osób.

 

Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy Rozporządzenia

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@merkurysa.pl lub kontakt@merkurysa.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 691 691 134.

 

Pliki cookies

 

 1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu użytkownikowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Serwisu Internetowego.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika Serwisu Internetowego.
 4. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
  • konfiguracji Serwisu Internetowego;
  • popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/
 5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
 6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji użytkownik lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  • Internet Explorer;
  • Microsoft Edge;
  • Chrome;
  • Safari;
  • Firefox;
  • Opera;
  • Android;
  • Safari (iOS);
  • Windows Phone.
 10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

 

Użycie dodatkowych narzędzi analitycznych i marketingowych na Stronie:

 

 1. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem profesjonalnych narzędzi analitycznych i marketingowych takich jak:
  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),
 2. W celach analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie, sporządza raporty z aktywności na Stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Wiemy, że istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google Analitics uzyskać można na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Mogą Państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.