PROJEKTY UNIJNE

HeRosi organizacji

MERKURY – CIĄGŁA ZMIANA CIĄGŁY POSTĘP

Informujemy, iż spółka Merkury otrzymała dofinansowanie w ramach POKL/2.1.1/HR „HeRosi organizacji”. W ramach projektu zostanie przeszkolona kadra zarządzająca spółką Merkury oraz firm współpracujących. W szkoleniach wewnętrznych udział weźmie 26 osób, kluczowych dla działalności firm uczestniczących w projekcie.

Projekt Merkury-ciągła zmiana, ciągły postęp jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i poprawa stanu zdrowia osób pracujących, działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Projekt jest skierowany do kadry zarządzającej firmy MERKURY S.A. oraz 2 współpracujących z nią firm.

W ramach projektu realizowane są bloki szkoleniowe odpowiadające potrzebom kadry zarządzającej z zakresu:

  • zarządzania strategicznego
  • zarządzania
  • zarządzania sprzedażą
  • zarządzania zasobami ludzkimi.

Dodatkowo, każdy z uczestników otrzyma indywidualny coaching, który ma na celu wsparcie ich w rozwoju managerskim. Szkoleniami jest objętych 26 osób (9 kobiet i 17 mężczyzn). Zrealizowanych zostanie 113 dni szkoleniowych. W wyniku realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące cele:

CEL GŁÓWNY:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zarządczych u 26 kierowników i dyrektorów pracujących/współpracujących z Merkury S.A. oraz   wdrożenie Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności zarządzania strategicznego u menadżerów wysokiego szczebla oraz wypracowanie precyzyjnego zakresu odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach
  • Wzrost poziomu kompetencji kadry zarządzającej średniego szczebla z zakresu Leadership
  • Wzrost poziomu kompetencji u kadry zarządzającej sprzedażą (zarządzanie klientami, negocjacje itp.)
  • Wzrost kompetencji kadry zarządzającej z zakresu ZZL oraz wypracowanie strategii ZZL przez firmy biorące udział w projekcie
  • Wzrost kompetencji całej kadry zarządzającej z zakresu zarządzania środowiskiem oraz analizy danych

Projekt jest realizowany z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Projekt „MERKURY – ciągła zmiana ciągły postęp” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.