Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów/kontrahentów

I. Definicje
1. Administrator – MERKURY S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sejneńska 16, 15-399 Białystok;
2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny;
3. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe;
4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Cel przetwarzania danych
Administrator może przetwarzać Państwa dane w jednym lub kilu spośród wymienionych celów:
1. Wykonania/realizacji zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia;
2. Wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
3. Prowadzenia działań marketingowych poprzez przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej Newslettera zawierającego informacje o produktach i usługach dostępnych w serwisie internetowym Administratora, a także informacje o organizowanych konkursach oraz promocjach jego produktów własnych;
4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na promowaniu produktów własnych Administratora poprzez przesyłanie informacji handlowej, obsłudze zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://merkurysa.pl/, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, umożliwieniu kontaktu w związku z wykonywaniem i rozliczeniem zawartej umowy.

III. Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Dane wykorzystywane w celu określonym w pkt II.1. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
2. Dane zbierane w celu określonym w pkt II.2. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z odpowiednimi przepisami nakładającymi na Administratora obowiązek gromadzenia danych, np. przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określającej dane, które powinny zawierać wystawiane przez Administratora faktury VAT;
3. Dane wykorzystywane w celu określonym w pkt II.3. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (uprzedniej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie za pośrednictwem podanego adresu e-mail informacji o produktach i promocjach w ramach Usługi Newslettera);
4. Dane zbierane w celu określonym w pkt II.4. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

IV. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych przetwarzanych w celu określonym w pkt I.1. stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy oraz jej realizacji. Ewentualny brak danych uniemożliwi jej zawarcie. W przypadku danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt II.2. ich podanie jest obowiązkowe i każdorazowo wynika z odpowiedniego przepisu prawa. Podanie danych przetwarzanych w pozostałych celach jest dobrowolne.

V. Odbiorcy danych
Administrator może udostępnić Państwa dane współpracującym z nim podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów określonych w punkcie II. Są nimi w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, pocztowe, kurierskie, obsługi systemów informatycznych, płatnicze, księgowe, a także agencje marketingowe, którym Administrator może zlecić prowadzenie w swoim imieniu działań marketingowych.

VI. Okres przechowywania danych
1. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.1. są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
2. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.2. są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
3. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.3. są przechowywane do momentu realizacji celu lub cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody;
4. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.4. są przechowywane do momentu realizacji celu lub zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

VII. Źródło pochodzenia oraz zakres danych
Administrator uzyskał przetwarzane dane (imiona, nazwiska, nazwy firm, dane adresowe, dane kontaktowe nr NIP/REGON, a w stosownych przypadkach także nr PESEL) bezpośrednio od Państwa lub w sposób pośredni, tj. od podmiotów, na rzecz lub w imieniu których Państwo działają. Podmiotami tymi pozostają Państwa pracodawcy, osoby, których pozostają Państwo reprezentantami lub przedstawicielami oraz inne podmioty przekazujące Administratorowi Państwa dane w ramach realizowanej współpracy.

VIII. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1. Prawo dostępu do danych;
2. Prawo do sprostowania danych;
3. Prawo do usunięcia danych;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku danych przetwarzanych w celach określonych w pkt II.4.);
6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w pkt II.3.);
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Administratora mogą Państwo realizować kontaktując się z Administratorem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie, o której mowa w pkt III.3. Mogą Państwo również dokonać zgodnie zapisami pkt 12 Polityki Prywatności dostępnej pod adresem https://www.emerkury.com.pl/polityka-prywatnosci.

IX. Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@merkurysa.pl lub telefonicznie pod numerem +48 885 551 194